Programi

Zdravstvena nega (4)

V tem šolskem letu izvajamo program zdravstvene nege:

– poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege

Poklic: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Izobraževanje traja štiri leta.


Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.


Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge tehnika / tehnice zdravstvene nege.

Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov v vseh življenjskih obdobjih. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  • slovenščina (pisni in ustni del)
  • zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  • matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  • storitev z zagovorom

Vas zanima, kako je pri praktičnem pouku? Pokličite:

Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk 
  A – Splošnoizobraževalni predmeti 
P1 Slovenščina Obvezno 487 24
P2 Matematika Obvezno 383 19
P3 Tuji jezik Obvezno 417 20
P4 Umetnost Obvezno 68 3
P5 Zgodovina Obvezno 102 5
P6 Geografija Izbirno 68 3
P7 Sociologija Izbirno 68 3
P8 Psihologija Obvezno 68 3
P9 Fizika Obvezno 70 3
P10 Kemija Obvezno 70 3
P11 Biologija Obvezno 70 3
P12 Športna vzgoja Obvezno 340 14
Skupaj A   2143 100 
  B – Strokovni moduli 
M1 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč Obvezno 446 22 KT 
M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih Obvezno 526 26 KT
M3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika Obvezno 131 6 KT 
M4 Anatomija, fiziologija in mikrobiologija Obvezno 210 10 KT 
M5 Dolgotrajna oskrba Obvezno 160 8 KT 
M6 Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi  Obvezno 100 5 KT 
M7 Skrb za zdravje Obvezno 140 8 KT
M8 Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti Izbirno 70 3 KT 
M9 Zdravstvena terminologija Izbirno 70 3 KT 
M10 Vzgoja za socialne vrednote Izbirno 70 3 KT 
M11 Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju Izbirno 70 3 KT 
M12 Patologija Izbirno 70 3 KT 
Skupaj    1783 88 KT
  Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli 
  Praktični pouk   815 33 KT 
  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
  Praktično usposabljanje z delom   304 12 KT 
  D – Interesne dejavnosti 
  Interesne dejavnosti   352 14 KT 
  E – Odprti kurikulum 
  Odprti kurikulum   400 22 KT
  
Skupaj pouka (A+B+E)   4326 210 KT 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1119 45 KT 
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   4678 224 KT 
Skupaj (A+B+Č+D+E)   4982 236 KT 
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4 KT 
Skupaj kreditnih točk     240 KT 
  
Število tednov izobraževanja v šoli   130   
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju     
Število tednov interesnih dejavnosti   11   
Skupno število tednov izobraževanja   149   

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu.

Deli:

Skip to content