Programi

Zdravstvena nega (3+2)

Poklic: poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege

Program traja dve leti.

Vsebinsko ima enake cilje kot štiriletni strokovni program, saj si dijaki po zaključku šolanja pridobijo poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Pogoj za vključitev v program je uspešno opravljen triletni poklicni program bolničar-negovalec.

Program zdravstvena nega (PTI) se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  • slovenščina (pisni in ustni del)
  • zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  • matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  • storitev z zagovorom

Preverite, kako poteka prehod in praktični pouk v PTI programu.

Predmetnik PTI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

1.1. Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA 

1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 

Predmetnik: ZDRAVSTVENA NEGA – PTI  
   
 Število urŠtevilo ur
A – Splošnoizobraževalni predmeti1.letnik2. letnik
   
SLOVENŠČINA 140136
TUJI JEZIK 140136
MATEMATIKA 105101
UMETNOST 30 
ZGODOVINA  40
GEOGRAFIJA 40 
PSIHOLOGIJA  40
FIZIKA  40
KEMIJA 40 
BIOLOGIJA 40 
ŠPORTNA VZGOJA 7080
   
B – Strokovni moduli  
   
ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ19840
ZDRAVSTVENA NEGA NA SPECIALNIH PODRČJIH IN DOLGOTRAJNA OSKRBA27296
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA 8633
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA68 
   
Izbirni modul:  
ZDRAVSTVENA NEGA V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI  
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA  
VZGOJA ZA SOCIALNE VREDNOTE  
ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJU 68
PATOLOGIJA  
   
C – Praktično izobraževanje v šoli  
Praktični pouk 161145
   
Č – Praktično usposabljanje z delom 76
   
D – Interesne dejavnosti96 
   
E – Odprti del kurikuluma  
   
INFORMATIKA V ZDRAVSTVU60 
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA  35
JEZIK STROKE 35 
ANG/MAT PRIPRAVE NA POKLICNI MATURI 70
VAROVANJE ZDRAVJA40 

Deli:

Skip to content