Izobraževanje mladine

 
Programi:

Zdravstvena nega (3+2)

Poklic: srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik

Program traja dve leti.

Vsebinsko ima enake cilje kot štiriletni strokovni program, saj si dijaki po zaključku šolanja pridobijo poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoj za vključitev v program je uspešno opravljen triletni poklicni program bolničar-negovalec.

Program zdravstvena nega (PTI) se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

 1. slovenščina (pisni in ustni del)
 2. zdravstvena nega (pisni in ustni del)
 3. matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
 4. storitev z zagovorom

  Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja

  ZN-PTI/SSI/2008

  Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
    A – Splošnoizobraževalni predmeti
  P 1 Slovenščina Obvezno 276 14
  P 2 Tuji jezik Obvezno 276 14
  P 3 Matematika Obvezno 206 10
  P 4 Umetnost Obvezno 30 2
  P 5 Zgodovina Obvezno 40 2
  P 6 Geografija Izbirno 40 2
  P 7 Sociologija Izbirno 40 2
  P 8 Psihologija Obvezno 40 2
  P 9 Fizika Obvezno 40 2
  P10 Kemija Obvezno 40 2
  P11 Biologija Obvezno 40 2
  P12 Informatika Obvezno 60 3
  P13 Športna vzgoja Obvezno 150 6
  Skupaj A   1238 61

   
  B – Strokovni moduli

  M 1 Zdravstvena nega pacienta Obvezno 254 13
  M 2 Anatomija in fiziologija Obvezno 68 5
  M 3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika Obvezno 136 7
  M 4 Izbirni predmet Izbirno 170 9
  Skupaj B   628 34
  Od tega:
  C – Praktično izobraževanje v šoli
    Praktični pouk   390 16
   
  Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
    Praktično usposabljanje z delom   152 6
   
  D – Interesne dejavnosti
    Interesne dejavnosti   96  4

  E – Odprti kurikul
    Odprti kurikul   277 11
   
  Skupaj pouka (A+B+E)   2143 106
  Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   542 22
  Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2239 110
  Skupaj (A+B+Č+D+E)   2391 116
  Poklicna matura (storitev in zagovor)     4
  Skupaj kreditnih točk     120
   
  Število tednov izobraževanja v šoli   67  
  Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   4  
  Število tednov interesnih dejavnosti    3  
  Skupno število tednov izobraževanja   74  


  Program je bil sprejet na Strokovnem svetu  15. novembra 2007 .

  Izvedbeni predmetnik

    1. letnik 2. letnik
  A-del    
  Slovenščina 4 4,25
  Tuji jezik 4 4,25
  Matematika 3 3
  Umetnost 1  
  Zgodovina   1,25
  Geografija 1  
  Psihologija   1,25 
  Fizika   1,25
  Kemija 1,1  
  Biologija 1,1  
  Informatika 2  
  Športna vzgoja 2 2,5
  Skupaj A-del 19,2 17,75
       
  B-del STROKOVNI MOD.    
  Zdravstvena nega pacienta 1,5  
  Anatomija in fiziologija  
  Zdravstvena nega otroka in mladostnika 2
  Izbirni predmet   1
  Skupaj B-del 5,5 2
       
  C-del PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE    
  Praktični pouk 5 6.5
       
  Č-del PRAKT. IZOBR. PRI DELODAJALCU   tednov
  Prakt. izobr. z delom   4
       
  D-del INTERESNE DEJAVNOSTI tedni tedni
  Interesne dejavnosti 3 0
       
  E – OPRTI KURIKULUM ure   ure
  Zdravstvena nega pacienta II    
  - praksa v bolnišnici  
  - zdravstvena terminologija    1
  - zdravstvena nega    2,5
  - osnove kliničnih predmetov  
  Mikrobiologija  
  Skupaj odprti kurikul 3 5,5

  Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih

  Modul Vsebinski sklop
  Zdravstvena nega pacienta Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije
    Diagnostično-terapevtski postopki in posegi
    Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih
    Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
    Fizika v zdravstveni negi
     
   Anatomija in fiziologija Anatomija in fiziologija
    Humana genetika
     
  Zdravstvena nega otroka in mladostnika Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika
    Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika
    Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih
     
  Izbirni modul  
  Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti  
  Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti  
  Paliativna zdravstvena nega  
  Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti  
   
   

  Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
  Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

  Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.