Izobraževanje mladine

 
Programi:

Bolničar - negovalec (3)

Poklic: bolničar–negovalec, bolničarka–negovalka

Program traja tri leta. V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in je njegovo zdravstveno stanje primerno za ta poklic.

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Izobraževanje po programu bolničar–negovalec omogoča dijakom pridobitev srednje poklicne izobrazbe in jih usposobi za nudenje pomoči stanovalcem in varovancem v splošnih in posebnih socialno–varstvenih zavodih, za pomoč na domu ter za transportna dela varovancev.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

  1. slovenski jezik (pisni in ustni del)
  2. zaključno delo

Predmetnik triletnega poklicnega izobraževanja

Bolničar-negovalec/SPI/2007

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Tuji jezik Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 164 9
P4 Umetnost Obvezno 33 2
P5 Družboslovje Obvezno 132 6
P6 Naravoslovje Obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Nega in oskrba Obvezno 682 32
M2 Varovanje zdravja in okolja Obvezno 136 8
M3 Etika in komunikacija Obvezno 136 8
M4 Gospodinjstvo Izbirno 102 4
M5 Prehrana in dietetika Izbirno 102 4
M6 Masaža Izbirno 102 4
M7 Pedikura Izbirno 102 4
Skupaj B   1056 52
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   624 25
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   912 27
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 6
E – Odprti kurikulum
  Odprti kurikulum   590 30

 

Skupaj pouka (A+B+E)   2697 136
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1536 61
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2857 142
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3769 178
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)     2
Skupaj kreditnih točk     180

 

Število tednov izobraževanja v šoli   82  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   24  
Število tednov interesnih dejavnosti   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111  

 

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. novembra 2007.

Izvedbeni predmetnik

  1. letnik 2. letnik* 3. letnik*
A-del      
Slovenščina 3 2 3
Tuj jezik 2 2 2
Matematika 3 2 3
Umetnost 1    
Naravoslovje 2 2  
Družboslovje 2 2  
Športna vzgoja 2 2 2
Skupaj A-del 15 12 10
B-del      
Nega in oskrba 1 1 2
Varovanje zdravja in okolja 2 2  
Etika in komunikacija 2 2  
Gospodinjstvo 1 1  
Skupaj B-del 6 6 2
Od tega 2ghd+2neg 3Vkab. 5Vkab.
C-del Prakt. izob. v šoli   6PRA 7PRA
Praktični pouk 4 9 12
E - Odprti kurikul      
Nega in oskrba II OAF PPV 2+3    
Prehrana in dietetika   3,5  
Pedikura     6
Slovenščina   1,5  
Matematika     2
Umetnost** 1    
Šport za zdravje** 1,5    
Skupaj odprti kurikul 7,5 5 10
Praktično usposabljanje z delom   7 tednov 17 tednov
Interesne dejavnosti 3 tedne 1 teden 1 teden

 

* Ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

** Ocene umetnosti iz E-dela se vpišejo pod umetnost, ocene športa za zdravje pa pod športno vzgojo, vendar morajo biti vsi sklopi pozitivno ocenjeni.

Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih

    1. letnik 2. letnik * 3. letnik *
B-del        
Modul Vsebinski sklop      
Nega in oskrba   1 1 2
Varovanje zdravja in okolja Higiena 1    
  Zdravstvena vzgoja 1    
  Zdrava prehrana   0,5  
  Varnost in zdravja pri delu   0,5  
Etika in komunikacija Komunikacija 1    
  Poklicna etika   1  
  Zdravstveno in socialno varstvo 1    
  Podjetništvo   1 (0,5 podj.+ 0,5IKT)  
Gospodinjstvo   3    
E-del        
Nega in oskrba II Osnove anatomije in fiziologije 2    
  Nega in oskrba (dementni bol.)     3
  Praktični pouk v šoli 3    

 

* ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

 
 

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.